PRIVACY KENNISGEVING VOOR SOLLICITANTEN BIJ AUDI BRUSSELS

Gelieve deze Privacy Kennisgeving aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR) en de gerelateerde Belgische wetgeving.

1      Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

 De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

AUDI BRUSSELS NV

Brits Tweede Legerlaan 201

1190 BRUSSEL

Ondernemingsnummer: 0407.687.238

Hierna “AUDI BRUSSELS” of “wij

Het rekruteringsproces wordt doorlopen via de tool Talentfinder.

2     Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

AUDI BRUSSELS wenst bij het aanwerven van arbeiders en bedienden zeker te stellen dat in het kader van de bedrijfsactiviteiten de hoogste compliance- en integriteitsstandaarden worden gerespecteerd. Daarom moet AUDI BRUSSELS ervoor zorgen dat potentiële medewerkers hun taken uitvoeren in navolging van hoge ethische standaarden en de principes van de onderneming gewetensvol naleven. Dit dient ertoe om juridische risico’s te verkleinen en reputatieschade te voorkomen.   

AUDI BRUSSELS verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doeleinden, en andere doeleinden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden hieronder uiteengezet:

i)  de verwerking van uw sollicitatie: AUDI BRUSSELS, of een derde partij die hiertoe door AUDI BRUSSELS opdracht heeft gekregen, kan contact met u opnemen over een vacature bij AUDI BRUSSELS die aansluit bij uw vakkennis, en eventueel ook over vacatures waarop u in eerste instantie niet heeft gesolliciteerd;

ii)  de verwerking in het kader van een eventuele aanstelling die hieruit voortvloeit;

iii)  het opstellen van statistieken en geanonimiseerde analyses van sollicitaties (met betrekking tot woonplaats, het aantal sollicitaties en andere opgevraagde gegevens);

iv)  het opstellen van een vragenlijst voor een tevredenheidsenquête over de verwerking van sollicitaties.

3     Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AUDI BRUSSELS op basis van onder meer de volgende wettelijke gronden:

i)  De behartiging van het gerechtvaardigd belang van AUDI BRUSSELS in het kader van het vinden van gepaste en bekwame medewerkers

ii)  In geval van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst: de voorbereiding van het sluiten en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

iii)  Uw toestemming tot deelname aan het recruteringsproces.

4     Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft en op basis waarvan u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.

i) Van toepassing op alle kandidaten

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, verwerkt AUDI BRUSSELS onder meer de volgende persoonsgegevers

Verplichte informatie:

- Contactgegevens (aanspreektitel, naam, voornaam, telefoonnummer, email)

- CV

- Moedertaal

- Bij een spontane kandidatuur de aanduiding welke jobcategorieën u aanspreken

Vrijwillige informatie:

- Motivatiebrief of andere bijkomende informatie die geüpload wordt

- Vermelding Automotivate Your Friends

- Overige talen

- Hoogst behaalde diploma

- Loon

- Beschikbaarheid

U bent nooit verplicht om zogenaamde gevoelige informatie bekend te maken, zoals gedefinieerd in de AVG, behalve wanneer dit specifiek wettelijk vereist is of is toegestaan door een bepaalde omstandigheid. U wordt gevraag over het algemeen om geen informatie van dit type te verstrekken, met andere woorden, details die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een unie onthullen, maar ook genetische of biometrische gegevens, informatie over uw gezondheid of informatie over uw seksuele activiteiten of oriëntatie, strafrechtelijke overtuigingen en overtreding.

ii)  Van toepassing op alle kandidaten in het verdere verloop van het proces (kandidaten aan wie AUDI BRUSSELS een salarisvoorstel zal doen)

De volgende persoonsgegevens worden bijkomend op bovenstaande verwerkt:

  • een kopie van het meest relevante diploma’ zal worden gevraagd.
  • een kopie van het paspoort of de identiteitskaart zal worden gevraagd voor personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten. Aan de kandidaten met Belgische nationaliteit zal de voorlegging van de identiteitskaart worden gevraagd, een kopie zal hier niet worden van gemaakt.
  • een kopie van de relevante documenten inzake werk en/of verblijfsvergunning zal worden gevraagd.
  •  ingeval van voorgaande tewerkstelling bij AUDI BRUSSELS, eventuele inbreuken op bedrijfsprincipes of –regelgevingen die in het personeelsdossier zijn bewaard .

Ingeval van opvallende bevindingen in het kader van de verzamelde gegevens, worden de resultaten daarvan in een panel besproken. Tot dit panel behoort een verantwoordelijke van HR compliance, van de personeelsdienst en van het vakgebied dat voor de aanwerving instaat. Het resultaat van het overleg wordt gedocumenteerd en bij aanwerving in het personeelsdossier bewaard.

5     Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen?

 Uw persoonsgegevens die verwerkt worden door of ten behoeve van AUDI BRUSSELS zijn:

i)  Ofwel rechtstreeks verkregen van uzelf, bijvoorbeeld via het ingeven van uw persoonsgegevens in de hiertoe bestemde website of door het schrijven van brieven;

ii)  Ofwel verkregen via andere informatiekanalen, zoals onder meer headhunters, sociale media (bijv LinkedIn) of andere;

iii)  Ofwel verkregen door handelingen of toedoen van AUDI BRUSSELS zelf, bijvoorbeeld via assessments, camerabewaking, toegangscontrolemaatregelen, etc.

6     Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan andere afdelingen en medewerkers binnen AUDI BRUSSELS, voor zover deze afdelingen en medewerkers uw persoonsgegevens nodig hebben om over een eventuele indienstname te oordelen en te beslissen.

Uw gegevens kunnen ook aan derden worden meegedeeld, zoals derden met wie een assessment center wordt georganiseerd of de webhost Talentfinder.

7     Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte?

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.

8     Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden gedurende drie kalenderjaren bewaard, te rekenen vanaf het kalenderjaar volgend op de sollicitatie.

U  zal 1 maand voor het einde van de termijn van 3 kalenderjaren (gerekend vanaf de laatste login) een mail ontvangen met de vraag of u wenst uw gegevens te verwijderen of alsnog te behouden in het systeem.  Wanneer u voor verdere bewaring van uw gegevens kiest, wordt dezelfde procedure toegepast voor het einde van deze nieuwe periode.

Indien u een account hebt aangemaakt, kan u op ieder moment inloggen en uw gegevens verwijderen.  Deze verwijdering doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor het moment van verwijdering heeft plaatsgevonden.

Bij aanwerving worden de sollicitatiedocumenten in het personeelsdossier overgenomen en ondergaan de bewaringstermijn daarop van toepassing.  Details daaromtrent zijn te vinden in de privacy kennisgeving voor medewerkers van AUDI BRUSSELS.

9     Gebruik van cookies

De website audi.talentfinder.be gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard.

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

Sessiecookies: worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit

Permanente cookies: blijven een langere welbepaalde tijd (minuten, dagen of jaren) op uw computer staan nadat u uw browser hebt afgesloten of tot het moment dat u ze zelf handmatig verwijdert .

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Op deze website gebruiken we 2 types cookies

  • essentiële cookies;
  • functionele cookies;

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het beheer van de inhoud en voor het goed functioneren van deze website. Voor deze cookies geldt alleen een informatieplicht. Deze cookies kan u niet weigeren als u onze websites wil bezoeken.

Dit zijn third party cookies. De Talentfinder webhost, een derde partij, kan de cookies zien die we op de website hebben geplaatst.

Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam van de  cookie

Inhoud

Doel

Vervaltermijn

ASP.NET_Sessionid

ID

Automatisch gegenereerd. Deze cookie wordt gebruikt om te communiceren met de server om vacatures te publiceren en / of om verbinding te maken met een profiel.

Op het einde van de sessie

 

 Lijst van functionele cookies

Met deze cookies kunnen wij uw verbindingsgegevens opslaan of uw verbinding met deze website beveiligen . U mag deze cookies niet weigeren indien u naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam van de cookie

Inhoud

Doel

Vervaltermijn

pg_cookieconsent_status

Deze cookie herinnert zich de keuze die de gebruiker heeft gemaakt inzake cookies.

Goede gebruikerservaring

1 jaar indien de gebruiker de cookies heeft aanvaard, 1 maand indien niet aanvaard

 

Als u wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of hoe die te verwijderen, dan vindt u via de links hieronder meer uitleg over hoe u dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruikt u een andere browser, dan kan u hier nakijken of uw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels

10     Op welke rechten kan ik mij beroepen?

U kunt een aantal rechten m.b.t. uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van AUDI BRUSSELS, voor zover u over deze rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Het eerste aanspreekpunt voor de uitoefening van deze rechten en voor andere opmerkingen, bezwaren of vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel 12). AUDI BRUSSELS zal uw verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan deze verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U heeft bovendien het recht om u te richten tot of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be.

i)  Recht op bezwaar

U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van AUDI BRUSSELS.

ii)  Recht op inzage en informatie

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht betreft echter enkel de persoonsgegevens zelf, en veronderstelt niet dat u toegang krijgt tot een bepaald dossier of document waarin de persoonsgegevens zich bevinden, noch dat u kan toegang krijgt tot de bestanden of systemen waarin de persoonsgegevens zich bevinden.

U heeft bovendien het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de oorsprong van de gegevens en de bewaarperiode.

iii)  Recht op verbetering en aanvulling

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

iv)  Recht op de verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

- Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;

- U bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door AUDI BRUSSELS;

- Uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

- Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AUDI BRUSSELS rust.

v)  Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van AUDI BRUSSELS de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  • U de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die AUDI BRUSSELS in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  • De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik ervan;
  • AUDI BRUSSELS uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden bepaald in artikel 2, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • U bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van AUDI BRUSSELS zwaarder wegen dan die van uzelf.

 

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door AUDI BRUSSELS.

vi)  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AUDI BRUSSELS, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u het recht om deze van AUDI BRUSSELS te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

10    Beveiliging

AUDI BRUSSELS zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, om zodoende eventuele verliezen, vernietiging, vervalsing, manipulatie en toegang door onbevoegden en publicatie zonder toestemming te voorkomen.

Tijdens het solliciteren kan u een wachtwoord aanmaken, waardoor u toegang krijgt tot uw gegevens. Het is dus belangrijk dat u dit wachtwoord niet met derden deelt.

11     Verklaring van instemming

Alle persoonsgegevens van minderjarigen moeten samen met een toestemming van de ouders of van de voogd worden verstrekt.

12     Functionaris voor Gegevensbescherming

Uw contactpersoon bij AUDI BRUSSELS voor alle verdere inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten beschreven in artikel 9 is onze Functionaris voor Gegevensbescherming, die te allen tijde rechtstreeks gecontacteerd kan worden via de volgende gegevens:

dataprotection.audibx@audi.de.

13     Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacy Kennisgeving treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf, 15 oktober 2020 voor onbepaalde duur.

We behouden het recht voor om deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving, maar telkens binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. AUDI BRUSSELS zal u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. In elk geval wordt het aanbevolen om deze Privacy Kennisgeving regelmatig te raadplegen.

14     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Kennisgeving, alsook enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan, wordt beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel, België zijn exclusief bevoegd voor enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan.

Deze Privacy Kennisgeving werd het laatst gewijzigd op 15 oktober 2020.